ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัว ถึงบ้านทุ่งมณี จากสามแยกไปโรงเรียน ถึงบ้านทุ่งมณี หมู่ 5 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

          
           ข่าวสาร อบต.นาเลิง
 

ข่าวสาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

แสดง 1 ถึง 20 จาก 46 ผลลัพธ์
 • วัสดุก่อสร้าง เมื่อ 17 ก.ค. 2023
 • วัสดุจราจร เมื่อ 20 มิ.ย. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
  แสดง 181 ถึง 200 จาก 417 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ 7บ้านนาเลิง ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 180 ท่อน พร้อมก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60x0.60เมตร จำนวน 20 แห่ง (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 มี.ค. 2022
 • แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 36 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรม อบต.นาเลิง

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  e-Service

  สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  รายงานประจำปี
  ดาวน์โหลดเอกสาร

  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  ลิงก์น่าสนใจ