ปรับปรุงล่าสุด 6 ก.ค. 2020 12:27:20 561

      

อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด อบต.นาเลิง

          มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับงานประขุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. งานเลือกตั้ง        การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานกฏหมายและคดี งานส่งเสริมการเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด งานประชาสัมพันธ์องค์กร การดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          - งานสารบรรณ

          - งานบริหารงานบุคคล

          - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

          - งานประชาสัมพันธ์

          - งานอาคารสถานที่

          - งานรักษาความสงบเรียบร้อย

          - งานสนับสนุนและบริการประชาชน

          - งานรัฐพิธี

          - งานประชาสัมพันธ์องค์กร

          - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

          - งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณ

          - งานประสานโครงการฝึกอบรม

          - งานอำนวยการและประสานราชการ

          - งานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นภารกิจหรือความรับผิดชอบของส่วนราชการใด

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          - งานนโยบายและแผนพัฒนา

          - งานวิชาการ

          - งานงบประมาณ

          - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

3. งานกฏหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          - งานกฏหมายและคดี

          - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ

          - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

          - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

          - งานระเบียบการคลัง

          - งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต.

          - งานให้คำปรึกษาทางกฏหมายและคดีแก่ประชาชน

          - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ

          - งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

          - งานการประชุมสภา อบต

          - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.

          - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

          - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

          - งานข้อมูลการเลือกตั้ง

          - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          - งานอำนวยการ อปพร.

          - งานป้องกันสาธารณภัย

          - งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย

          - งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์

5. งานกิจการสภา อบต. มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          - งานระเบียบข้อบังคับประชุม

          - งานการประชุม

          - งานอำนวยการและประสานงาน

6. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          - งานสาธารณสุขมูลฐาน

          - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

          - งานเฝ้าระวังโรคระบาด

          - งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

          - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

          - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          - งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย