ปรับปรุงล่าสุด 6 ก.ค. 2020 10:02:02 561

อำนาจหน้าที่กองการศึกษาฯ อบต.นาเลิง

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งานสันทนาการ

งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม  งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งานคือ

 

1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

          - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          - งานสนับสนุนกิจการศาสนา

          - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น

          - งานสันทนาการ

          - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

2. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน

          - งานห้องสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา

          - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

          - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา

          - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย