แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566

7 มี.ค. 2023 10:19:39 Local Performance Assessment (LPA) ผู้ดูแลระบบ 1,066
   ตัวชี้วัด  ข้อมูล   แหล่งข้อมูล URL  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ...