หาดทรายท่าวังใหญ่

(ไม่ได้ตั้ง) แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ ผู้ดูแลระบบ 477

 

 

ที่ตั้ง บ้านดองส้มป่อย ม.1 ตำบลนาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ถนนหมายเลข 23 ใช้เวลา 56 นาที

50.0 กม. ใช้เส้นทางสาย ต.ศรีสุข อำเภอเขื่องใน ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ หมายเลขติดต่อสอบถาม

045-229099 เป็นท่าน้ำที่มีหาดทรายสวยงาม ตรงสะพานข้ามลำเซบาย ระหว่าง ต.ศรีสุข

อำเภอเขื่องใน กับ ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ ไว้สำหรับ จัดงานบุญประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติ

ที่สืบต่อกันมา และเป็นสถานที่พักผ่อน เล่นน้ำ