พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

(ไม่ได้ตั้ง) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลระบบ 646