โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

4 มิ.ย. 2021 06:02:38 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 249
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564  

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของอบต.นาเลิง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลประจำปี 2561

26 มี.ค. 2019 07:00:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 219
   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาปราะสิทธิภาพของอบต.นาเลิง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560

17 ส.ค. 2017 08:00:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 182
              กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  ...

กิจกรรมการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์

7 ส.ค. 2017 06:00:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 180
    กิจกรรมการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

กิจกรรมประกวดหมู่บ้านสะอาด ปี 2560

4 ส.ค. 2017 06:05:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 179
    กิจกรรมประกวดหมู่บ้านสะอาด ปี 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะตามหลักประชารัฐ 3Rs

3 ก.ค. 2017 07:00:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 168
         กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะตามหลักประชารัฐ 3Rs ภายในหมู่บ้าน 

โครงการปลูกต้นใม้เพื่อเน้นพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ในเขตพิ้นที่

23 พ.ค. 2017 03:00:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 159
       โครงการปลูกต้นใม้เพื่อเน้นพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ในเขตพิ้นที่ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ ศดพ.บ้านทุ่งมณี

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ

3 พ.ค. 2017 04:00:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 171
    กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

โครงการฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 พ.ค. 2017 07:00:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 155
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแสดงความอาลัยถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา...

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560

1 พ.ค. 2017 07:00:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 179
      โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี

ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต

23 มี.ค. 2017 03:00:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 168
     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง  นำโดย นางสาวภัทราพร  ส่งเสริม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมประกาศเจตจำน...

กีฬา อบต.นาเลิง ประจำปี 2559

10 ก.ค. 2016 06:00:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 169
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงได้จัดกีฬาสีประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2559  

โครงการมอบของขวัญเด็ก 2556

15 ก.ค. 2015 03:25:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 162
โครงการมอบของขวัญเด็ก 2556

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ปีงบประมาณ 2555

15 ก.ค. 2015 03:25:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 144
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี