การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาเลิง-แยกบ้านหนองบัว (เขตติดต่อตำบลไผ่ใหญ่) หมู่ที่ 7

26 ต.ค. 2022 09:57:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน ผู้ดูแลระบบ 92