การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาเลิง-แยกบ้านหนองบัว (เขตติดต่อตำบลไผ่ใหญ่) หมู่ที่ 7

3 ต.ค. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน ผู้ดูแลระบบ 249