องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(ไม่ได้ตั้ง) งบแสดงฐานะทางการเงิน ผู้ดูแลระบบ 216