องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

(ไม่ได้ตั้ง) งบแสดงฐานะทางการเงิน ผู้ดูแลระบบ 204