โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของอบต.นาเลิง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลประจำปี 2561

26 มี.ค. 2019 07:00:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 220

1

  

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาปราะสิทธิภาพของอบต.นาเลิง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี