โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของอบต.นาเลิง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลประจำปี 2561

15 ส.ค. 2018 10:45:00 กิจกรรมตำบลนาเลิง ผู้ดูแลระบบ 519

1

  

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาปราะสิทธิภาพของอบต.นาเลิง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี