โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเลิง - บ้านหนองฮาง - หนองแคน - หนองตอ ตำบลนาเลิง

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 377