โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in-Place Racycling สายทางบ้านดอนส้มป่อย หมู่ที่ 1 - บ้านทุ่งมณี หมู่ที่ 6 ตำบลนาเลิง

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 357