โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองผือ-หนองบัว ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 198