เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาเลิง แยกบ้านหนองบัว (เขตติดต่อตำบลไผ่ใหญ่) หมู่ที่ 7 บ้านนาเลิง

26 ต.ค. 2022 10:27:26 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 145