อัตราภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

13 มี.ค. 2023 12:15:55 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 307

บัญชีอัตราภาษีป้าย

ป้ายประเภท 1

(ก) อักษรไทยล้วน ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ (เช่น ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 10 บาท/500 ตร.ซม.

(ข) อักษรไทยล้วน อัตรา 5 บาท/ 500 ตร.ซม.

ป้ายประเภท 2

(ก) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ หรือปนเครื่องหมายอื่นหรือปนรูปภาพ

ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (เช่น ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม.

(ข) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ หรือปนเครื่องหมายอื่นหรือปนรูปภาพ ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ อัตรา 26 บาท/ 500 ตร.ซม.

ป้ายประเภท 3

(ก) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (เช่น ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม

(ข) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ  อัตรา 50 บาท/ 500 ตร.ซม.

กรณีคำนวณภาษีป้ายแล้ว ต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีขั้นต่ำ 200 บาท

ตัวอย่างการคำนวณ

นายดำ ติดตั้งป้าย ขนาด กว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร  มีข้อความว่า  ร้านร่ำรวย  ติดตั้ง เดือน มีนาคม

วิธีการคำนวณ ขนาดป้าย กว้าง x ยาว (หน่วยเซนติเมตร)

100 x 150 = 15,000 ตารางเซนติเมตร 

15,000 ÷ 500 = 30 หน่วย

อัตราภาษี 5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร (ใช้อัตราภาษี ประเภท 1 เพราะมีอักษรไทยล้วน)

30 x 5 = 150 บาท (กรณีนี้คำนวณภาษีแล้ว ไม่ถึง 200 บาท ผู้เสียภาษี ต้องชำระภาษีขั้นต่ำตามเกณฑ์  คือ 200 บาท)

ดังนั้น นายดำ ต้องชำระภาษีป้ายในอัตราขั้นต่ำของภาษีป้าย 

คือ 200 บาท 

หมายเหตุ : แต่หาก นายดำ ติดตั้งป้าย ขนาดเดิม กว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม. ข้อความเดิม คือ ร้านร่ำรวย แต่มีอักษรภาษาอังกฤษ และมีภาพประกอบเพิ่ม อัตราภาษี การชำระภาษีจะเปลี่ยนไปตามประเภทของป้ายนั้นๆ