มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 230