ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาเลิง - แยกบ้านหนองบัว (เขตติดต่อตำบลไผ่ใหญ่) หมู่ที่ 7 บ้านนาเลิง (e-bidding)

4 พ.ย. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 154