คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ไม่ได้ตั้ง) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ 419