แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566

7 มี.ค. 2023 10:19:39 Local Performance Assessment (LPA) ผู้ดูแลระบบ 1,068 

 ตัวชี้วัด  ข้อมูล   แหล่งข้อมูล URL 
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล