โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งมณี - ห้วยปลาแข็ง

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 512