ประกวดสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี pavement in - place recling สายทางบ้าน คอนส้มป่อย หมู่ที่ 1 - บ้านทุ่งมณี หมู่ที่ 6 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 202