ประกวดราคาจ้างสรา้งถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 189