ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งมณี - ห้วยปลาเข็ง ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ไม่ได้ตั้ง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดูแลระบบ 201